Menu

Polityka prywatności

Informacja o plikach cookies

CTG sp. z o.o. uprzejmie informuję, że w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie
oraz w celu dostosowania funkcjonalności strony internetowej do indywidualnych preferencji
Użytkowników – w ramach niniejszej witryny używane są pliki cookies. Każdy Użytkownik
może dokonać zmiany ustawień plików cookies w dowolnym momencie korzystania z
niniejszej witryny. Szczegóły dotyczące polityki cookies znajdziecie Państwo w Polityce
prywatności.

Zgody RODO (w formie checkbox’ów)

a) Na przetwarzanie danych
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz ustawy z
dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez CTG
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego
(dane kontaktowe: ul. Gościnna 15/19, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego, e-mail:
recepcja@goscinna.com, tel.608655399). Oświadczam, iż podanie przeze mnie danych
osobowych jest dobrowolne oraz zostałam/em poinformowana/ny o przysługującym mi
prawie dostępu do treści moich danych osobowych, ich poprawiania, żądania ich usunięcia
oraz o prawie do wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

b) Na kierowanie treści marketingowych/handlowych

Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres
poczty elektronicznej informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca
2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną od CTG spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w miejscowości Blizne Łaszczyńskiego (adres: ul. Gościnna
15/19, 05-082 Blizne Łaszczyńskiego) zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców
Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w
Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000884473, NIP: 1182220445.
Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do
treści moich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz żądania usunięcia, jak również
prawa do wycofania zgody w każdym czasie.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – utrzymanie konta

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez spółkę CTG spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000884473,
NIP: 1182220445, REGON: 388248475 w celu założenia i utrzymywania mojego konta
użytkownika na warunkach opisanych w Regulaminie „Strefy Klienta” i przy zachowaniu
przepisów rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zostałem pouczony o
tym, iż niniejszą zgodę mogę wycofać w każdym czasie. Zostałem również poinformowany o
tym, że mam prawo wglądu, poprawiania/zmiany oraz żądania usunięcia moich danych
osobowych w każdej chwili.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – realizacja zamówienia

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez CTG spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000884473,
NIP: 1182220445, REGON: 388248475 w celu realizacji zamówień składanych za
pośrednictwem założonego przeze mnie Konta w Strefie Klienta (zgodnie z
Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE i polskim
prawem). Zostałem pouczony o tym, iż niniejszą zgodę mogę wycofać w każdym czasie.
Zostałem również poinformowany o tym, że mam prawo wglądu, poprawiania/zmiany oraz
żądania usunięcia moich danych osobowych w każdej chwili.

Klauzula informacyjna RODO

Administratorem Twoich danych osobowych jest CTG spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Blizne Łaszczyńskiego, wpisanej do Rejestru
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000884473,
NIP: 1182220445, REGON: 388248475. W sprawach związanych z przetwarzaniem i
ochroną danych osobowych można kontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej
pod adresem e-mail: recepcja@goscinna.com. Kontakt w sprawach dotyczących
przetwarzania danych osobowych jest możliwy również w postaci tradycyjnej korespondencji
na adres siedziby CTG sp. z o.o. albo osobiście w siedzibie CTG sp. z o.o.
W jakim celu będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

– zawierania i wykonania umów o świadczenie usług, sprzedaży karnetów na siłownię

– dostarczania Newslettera i innych biuletynów informacyjnych

– wykonywania działań marketingowych

– obsługi Użytkowników/Klientów (reklamacje, zapytania Użytkowników/Klientów).

– świadczenia usług mediów nadawczych (w celu przetwarzania zamówień usług i usług

– oferowanych za pośrednictwem Internetu).

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez CTG sp. z o.o. posiadasz
prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawa: sprostowania, usunięcia,
ograniczenia przetwarzania, przenoszenia tych danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
cofnięcia zgody w każdym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz wysłać odpowiednie
oświadczenie na adres siedziby CTG sp. z o.o. lub wysyłać wiadomość e-mail na adres:
recepcja@goscinna.com.

Gdzie możesz wnieść skargę w razie naruszenia przepisów prawa?

Jeśli Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez CTG sp. z o.o. niezgodnie z przepisami
prawa wówczas możesz skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego –
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Czy podanie przez Ciebie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak niepodanie danych
osobowych wskazanych przez CTG sp. z o.o. może skutkować niemożliwością pełnego
wykonania zobowiązań wynikających z umów zawartych z CTG sp. z o.o.
Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych znajdziesz w naszej Polityce
prywatności.

Akceptacja Regulaminu i Polityki prywatności – również w formie Checkboxów

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się i w pełni akceptuję Regulamin Sprzedaży oraz
Politykę Prywatności.

Niniejszym oświadczam, iż zapoznałem się i w pełni akceptuję Regulamin Centrum
Treningowego Gościnna.